FRANCHISING – TEHOKAS MALLI YRITYKSEN KASVUUN

Kasvu on jatkuva haaste kaikille eteenpäin pyrkiville yrityksille. Kasvua haetaan tavallisesti orgaanisen kasvun eli oman organisaation laajentamisen kautta – toisin sanoen yleensä lisäämällä omien toimintayksiköiden ja oman henkilökunnan määrää. Omien yksiköiden perustaminen on usein kuitenkin kallista ja aikaa vievää. Henkilökunnan palkkaaminen, perehdytys ja johtaminen vaatii resursseja ja usein sen kustannukset lasketaankin alakanttiin.

Toinen kasvuvaihtoehto on pyrkiä yhteistyöhön toisten yritysten kanssa. Franchising on yritykselle vaihtoehtoinen strateginen kasvumalli, joka tarjoaa mahdollisuuden tehokkaampaan kasvuun. Se perustuu yritysten väliseen mallinnettuun yhteistyöhön, jossa yhteistyön ohjaus ja oikeudet säilyvät keskitetysti yhteistyöverkoston perustajalla, mutta yksikön operatiivisesta toiminnasta vastaa itsenäinen yrittäjä. Tällainen yhteistyömalli tarkoittaa mm. työnantajavastuiden ja liiketoiminnallisten riskien ”siirtämistä” toiselle yritykselle.

Minkälaiselle yritykselle franchising soveltuu?

Franchising ei aina ole paras vaihtoehto kaikille yrityksille kaikkiin tilanteisiin, mutta oikeassa tilanteessa, oikein hyödynnettynä toimintamalli tuottaa merkittäviä etuja yrityksen kasvuprosessiin. Kasvuprosessi täytyy kuitenkin hallita, jotta siitä saadaan onnistunut. Franchising tuleekin nähdä omana itsenäisenä liiketoimintana, jota on suunniteltava ja johdettava kuin mitä tahansa tuloshakuista liiketoimintaa – alusta alkaen.

Franchising on menestyksen kloonausta, sanotaan. Franchisingketjun taustalta löytyy yleensä aina menestynyt, markkinoilla jo ”kannuksensa” hankkinut, kasvuhakuinen yritys, joka on lähtenyt levittäytymään uusille markkina-alueille. Yritys levittäytyy monistamalla käytännössä hankittua, konseptoimaansa liiketoimintaosaamista ja luovuttamalla sopimuksilla sen käyttöoikeuden toisille yrityksille. Näin se luo markkinoille samalla konseptilla toimivien yritysten yhteistyöverkoston eli ketjun.

Franchising yritykselle

Franchising nähdään hyvin usein suppeasti pelkästään hampurilais- tai pizzaketjujen toimintamallina. Kuitenkin meillä Suomessakin vain pieni osa franchisingtoimintaa harjoittavista ketjuista toimii pikaruoka-alalla. Enemmistö franchisingketjuista toimiikin aivan muilla kaupan ja palveluiden aloilla. Erilaisia esimerkkejä ketjuista voi löytää esim. Ketju.fi-verkkosivuilta.

Yritys, joka lähtee rakentamaan franchisingtoimintaa, voi olla myös profiililtaan hyvin moninainen – pieni palvelualan yritys tai tuotannollinen suuryritys, yhden toimialan perheyritys tai laajaomisteinen monialakonserni. Ainoana lähtökohtaisena vaatimuksena on, että yrityksellä on käytännössä testattu liiketoimintamalli, siihen perustuva osaaminen ja niihin liittyvät oikeudet hallussaan. Toki käytännössä on muitakin edellytyksiä menestyvän franchisingliiketoiminnan aikaan saamiseksi. Joitakin yleistyksiä voidaan kuitenkin tehdä. Franchisingin on nähty soveltuvan yleensä kasvuhakuisille yrityksille, joilla:

  • tavoitteena on nopea, mutta hallittu markkinalaajentuminen
  • tavoitteena on aikaansaada markkinoille suhteellisen laaja verkosto
  • on riittävästi jo markkinakokemusta ja tunnettuutta
  • liiketoiminta on konseptoitavissa – mallinnettavissa, dokumentoitavissa, koulutettavissa toiselle, ohjattavissa ja valvottavissa
  • liiketoimintamalli on globaali, mutta paikallisesti/alueellisesti harjoitettavissa
  • liiketoimintamalli on menestyspotentiaalinen, myös yrittäjävetoisesti johdettuna
  • yhteistyöketjun laajuudesta ja/tai sisäisestä työnjaosta on saavutettavissa yhteistyöetuja kaikille ketjun jäsenille
  • on resursseja ketjun rakentamiseen ja johtamiseen
  • on oikeaa asennetta ja tahtotilaa aitoihin, pitkäaikaisiin win-win -yhteistyösuhteisiin
  • on valmius sitoutua franchisingtoiminnan yleismaailmallisiin eettisiin periaatteisiin

Franchising ei suinkaan aina ole paras vaihtoehto kaikille yrityksille kaikkiin tilanteisiin, mutta oikeassa tilanteessa se tuottaa merkittäviä etuja yrityksen kasvuprosessiin. Edellä kuvattujen perusedellytysten täyttyessä kannattaa franchisingtoimintamallin soveltuvuutta yrityksen kasvumalliksi analysoida tarkemmin. Franchisinganalyysi tulee aina suorittaa yritys- ja konseptikohtaisesti, eikä esimerkiksi toimialan perusteella. Jokaisen kasvuvaiheessa olevan yrityksen onkin analysoitava franchisingtoiminnan soveltuvuus ja mahdollisuudet juuri omassa tapauksessaan ennen varsinaisia ketjunrakentamistoimenpiteiden aloittamista.

Käytä apunasi asiantuntijaa, jos pohdit, olisiko franchising teidän yrityksellenne paras vaihtoehto kasvuun.

Franchisingliiketoiminnan suunnitteluun ja ketjun rakentamistoimenpiteisiin kannattaa käyttää kaikki saatavilla oleva apu ja osaaminen, jotta kehitystyö etenisi oikein ja turhilta kalliilta virheiltä vältyttäisiin. Suomessa toimii franchisingtoiminnan rakentamiseen ja kehittämiseen erikoistuneita asiantuntijayrityksiä, joiden osaamista on syytä hyödyntää ketjuliiketoimintaa käynnistettäessä ja kehitettäessä. Näistä osaajista saa lisätietoa Suomen Franchising-Yhdistyksestä.

Franchisingketjun menestys punnitaan jo suunnitteluvaiheessa!

Samankaltaiset artikkelit